Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Nazwa modułu
Liczba godzin

Wykład Ćwiczenia
Punkty ECTS
(ogólna liczba)

Forma zaliczenia
Semestr I
Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego
interpretacja i zastosowanie w praktyce
8
26
5,0
prezentacje zespołowe
Zagrożenia w żywności oraz zasady ich identyfikowania
i monitorowania w łańcuchu żywnościowym
30
16
7,0
prace zespołowe,
sprawozdanie z ćwiczeń
Podstawy projektowania, rozwoju linii technologicznych oraz
produktów spożywczych i zarządzanie procesem produkcyjnym
6
18
4,0
prezentacje zespołowe,
prace zaliczeniowe
Semestr II
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w 
przemyśle rolno - spożywczym
34
46
11,0
prace zaliczeniowe, 
egzamin pisemny
Standardy żywnościowe sieciowe i konsumenckie oraz etyczne
20
18
3,0
prace zaliczeniowe
Razem
98
124
   
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych
 
222
30,0
 
Warunki ukończenia studiów:
-   Zaliczenie modułów zgodnie z określoną w programie studiów formą zaliczenia potwierdzoną przez prowadzącego (ocena
     lub zaliczenie) lub na podstawie uzyskanego wyniku egzaminu stanowiącego co najmniej 51% maksymalnej liczby punktów
-   Terminowe uiszczenie opłaty za studia