Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
Plan i program studiów
                                            Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"
Nazwa modułu
Liczba godzin zajęć

w-d         ćw.     Suma
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
Sylabus
Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpretacja i
zastosowanie w praktyce
8
22
30
4,0
frekwencja. prezentacja
Zagrożenia w żywności
19
15
34
2,0
frekwencja, prace pisemne
Podstawy projektowania i zarządzanie procesem produkcyjnym
16
16
32
4,0
frekwencja, praca pisemna
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz ich weryfikacja
13
19
32
7,0
frekwencja, egzamin
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w  przemyśle rolno -
spożywczym
20
28
48
9,0
frekwencja, egzamin
Standardy oceny dystrybutorów żywności
26
20
46
4,0
prace zaliczeniowe
Suma
102
120
222
30
   
Opis symboli:
Liczba godzin zajęć symbole: w-d- wykład; ćw. - ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne;