Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Technologii Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Technologii Żywności - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ul. Nowoursynowska 159c, 02-787 Warszawa
                               Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"
Nazwa modułu
Liczba godzin zajęć

w-d         ćw.     Suma
Punkty ECTS
Forma zaliczenia
Sylabus
Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpretacja i
zastosowanie w praktyce
6
16
22
3,0
frekwencja. prezentacja
Zagrożenia w żywności
22
8
30
4,0
frekwencja, praca pisemna
Podstawy projektowania i zarządzanie procesem produkcyjnym
10
14
24
3,0
frekwencja, praca pisemna
Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz ich weryfikacja
14
20
34
4,0
frekwencja, egzamin
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w  przemyśle rolno -
spożywczym
22
48
70
10,0
frekwencja, egzamin
Standardy oceny dystrybutorów żywności
30
20
50
6,0
frekwencja,praca pisemna
Suma
104
126
230
30
   
Opis symboli:
Liczba godzin zajęć symbole: w-d- wykład; ćw. - ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne;