Studia Podyplomowe

"Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym"

Wydział Nauk o Żywności
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Zakład Oceny Jakości Żywności, Wydział Nauk o Żywności
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
PLAN i PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

L.p.

Nazwa modułu
Liczba godzin

Wykłady Ćwiczenia
Punkty
ECTS

Forma zaliczenia

Sylabus
Semestr I

1

Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego
interpretacja i zastosowanie w praktyce

6

28

5,0

prezentacje zespołowe

pdf

2

Zagrożenia w żywności oraz zasady ich identyfikowania
i monitorowania w łańcuchu żywnościowym

26

16

4,0

prace zespołowe,
sprawozdanie z ćwiczeń

pdf

3

Podstawy projektowania, rozwoju linii technologicznych oraz
produktów spożywczych i zarządzanie procesem produkcyjnym

12

14

4,0

prezentacje zespołowe

pdf
Semestr II

4

Obligatoryjne metody zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu
rolno- spożywczym i ich weryfikacja

9

17

3,0

prace pisemne
/zaliczenie pisemne/ 
egzamin pisemny

pdf

5

Systemy zarządzania jakością, środowiskiem
i bezpieczeństwem pracy

12

20

4,0

egzamin pisemny

pdf

6

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

28

32

10,0

prace pisemne / egzamin
pisemny

pdf
 
Razem
93
127
     
 
Łącznie
 
220
30,0